Blog > Komentarze do wpisu
Zezwolenie na charta - przepisy i dokumenty

1. O wymogu posiadania zezwolenia na charta:

Art. 10. 1. Hodowanie lub utrzymywanie chart闚 rasowych lub ich miesza鎍闚 wymaga zezwolenia starosty w豉軼iwego ze wzgl璠u na miejsce prowadzenia ich hodowli lub utrzymywania, wydawanego na wniosek osoby zamierzaj帷ej prowadzi tak hodowl lub utrzymywa takiego psa.
2. Minister w豉軼iwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem w豉軼iwym do spraw 鈔odowiska, po zasi璕ni璚iu opinii Zwi您ku Kynologicznego w Polsce oraz Polskiego Zwi您ku υwieckiego, okre郵i, w drodze rozporz康zenia, warunki i spos鏏 hodowania i utrzymywania chart闚 rasowych oraz ich miesza鎍闚, bior帷 pod uwag konieczno嗆 zapewnienia bezpiecze雟twa ludzi oraz, w odpowiednim zakresie, bezpiecze雟twa zwierz徠.
3. W przypadku niespe軟ienia wymaga okre郵onych w przepisach wydanych na podstawie ust. 2 starosta odmawia wydania zezwolenia, o kt鏎ym mowa w ust. 1.
4. Przepis ust. 3 stosuje si odpowiednio do cofni璚ia zezwolenia, o kt鏎ym mowa w ust. 1.
5. Organem w豉軼iwym w sprawie cofni璚ia zezwolenia, o kt鏎ym mowa w ust. 1, jest starosta w豉軼iwy ze wzgl璠u na miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania chart闚 rasowych lub ich miesza鎍闚.
6. Zezwolenie, o kt鏎ym mowa w ust. 1, wygasa w razie zmiany miejsca prowadzenia hodowli lub utrzymywania chart闚 rasowych lub ich miesza鎍闚.
7. Rozstrzygni璚ia w sprawie wydania zezwolenia oraz cofni璚ia zezwolenia, o kt鏎ym mowa w ust. 1, s podejmowane w formie decyzji administracyjnej.

(...)
Art. 52.Kto:
1) wytwarza, przechowuje lub wprowadza do obrotu narz璠zia i urz康zenia okre郵one w art. 53 pkt 5, a s逝膨ce z przeznaczenia do k逝sownictwa,
2) wchodzi w posiadanie bezprawnie pozyskanej tuszy lub trofe闚 zwierz徠 這wnych,
3) bez wymaganego zezwolenia wprowadza do obrotu zwierzyn 篡w lub mi瘰o zwierzyny ubitej,
4) hoduje lub utrzymuje bez zezwolenia charty rasowe lub ich miesza鎍e,
5) sprawuj帷 zarz康 z ramienia dzier瘸wcy, a w obwodach niewydzier瘸wionych z ramienia zarz康cy, zezwala na polowanie osobie nieuprawnionej do wykonywania polowania lub na przekroczenie zatwierdzonego w planie 這wieckim pozyskania zwierzyny
- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno軼i albo pozbawienia wolno軼i do roku.2. O warunkach utrzymania dla charta:

Dz.U.2010.135.909
ROZPORZ.ZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 5 lipca 2010 r.
w sprawie warunk闚 i sposobu hodowania i utrzymywania chart闚 rasowych oraz ich miesza鎍闚
(Dz. U. z dnia 26 lipca 2010 r.)
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 pa寮ziernika 1995 r. - Prawo 這wieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z p騧n. zm.2)) zarz康za si, co nast瘼uje:
1.Chartom rasowym oraz ich miesza鎍om zapewnia si:
1) codzienne korzystanie z ruchu odpowiedniego do wieku i stanu fizjologicznego;
2) mo磧iwo嗆 schronienia przed zimnem, upa豉mi i opadami atmosferycznymi;
3) karm odpowiedni do masy cia豉, wieku i stanu fizjologicznego;
4) sta造 dost瘼 do wody;
5) opiek lekarsko-weterynaryjn.
2. 1.Charty rasowe oraz ich miesza鎍e hoduje si i utrzymuje bez uwi瞛i:
1) w obszarze ogrodzonym;
2) w pomieszczeniach.
2.Chartom rasowym oraz ich miesza鎍om zapewnia si w pomieszczeniach dost瘼 do 鈍iat豉 naturalnego.
3.Pomieszczenia oraz obszar ogrodzony dla chart闚 rasowych oraz ich miesza鎍闚 odpowiednio zamyka si lub grodzi w spos鏏 uniemo磧iwiaj帷y wydostanie si zwierz徠.
4.Rozporz康zenie wchodzi w 篡cie po up造wie 14 dni od dnia og這szenia.
______
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia貫m administracji rz康owej - rolnictwo, na podstawie 1 ust. 2 pkt 1 rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczeg馧owego zakresu dzia豉nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta造 og這szone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 223, poz. 1777.


3. Wz鏎 wniosku o zezwolenie (na podstawie wniosku Ma貪orzaty D.):

...................................................................... Miasto dnia ..................................
/ Nazwisko i imi /
Pesel : .................................................
Dow. Osob. nr.....................................
ul..........................................................
...........-................ Miasto
tel. kontaktowy ..........................


Prezydent Miasta

Prosz o wydanie zezwolenia na utrzymywanie chart闚 lub miesza鎍闚 chart闚 zgodnie z ustaw z dnia 13 pa寮ziernika 1995r. Prawo υwieckie (Dz.U. z 2005r. Nr 127 poz. 1066 z p騧n. Zm.) oraz Rozporz康zeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie warunk闚 i sposobu hodowania i utrzymywania chart闚 rasowych oraz ich miesza鎍闚 (Dz.U. z 2010r. Nr 135 poz.999).

Uzasadnienie

Obecnie posiadane przeze mnie psy oraz te, kt鏎e ewentualnie b璠 ze mn mieszka, nie by造 i nie b璠 wykorzystywane do polowa, a tym bardziej do k逝sownictwa, nie stanowi zagro瞠nia dla bezpiecze雟twa bytowania ludzi ani zwierz徠 這wnych. Miejsce i warunki ich utrzymywania wykluczaj mo磧iwo嗆 niekontrolowanego opuszczenia miejsca ich sta貫go pobytu, zosta造 im stworzone warunki bezpiecznego bytowania w moim domu. Znane mi s przepisy ustawy Prawo υwieckie i zobowi您uj si do ich przestrzegania.
Jak wynika z tre軼i art. 10 ustawy Prawo υwieckie, zezwolenie na utrzymywanie lub hodowl charta lub jego miesza鎍a wydaje si na wniosek osoby zamierzaj帷ej prowadzi tak dzia豉lno嗆. Przepis ten nie ustanawia przy tym wymogu wydawania zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie konkretnego psa rasy chart lub jego miesza鎍a, czyli procedura dotycz帷a wydania zezwolenia na posiadanie charta/miesza鎍a charta nie jest zwi您ana z konkretnym psem.

O鈍iadczenia :
1. O鈍iadczam , 瞠 pies nie b璠zie wykorzystywany do polowa.
2. O鈍iadczam, 瞠 zapewniam warunki utrzymywania psa, zgodnie z rozporz康zeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie warunk闚 i sposobu hodowania chart闚 rasowych oraz ich miesza鎍闚 (Dz.U. z 2010r. Nr 135 poz. 909).

Podpis
.............................4. Wyrok s康u w Kielcach (z kt鏎ego wynika 瞠 pozwolenie uzyskuje si przed nabyciem charta i 瞠 nie dotyczy ono konkretnego psa):

II SA/Ke 360/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-07-13

5. Jak z這篡 wniosek?


Wniosek sk豉damy w lokalnym Wydziale 字odowiska i Rolnictwa i za陰czamy dow鏚 op豉ty skarbowej. Zap豉ci mo積a przelewem, a wniosek wys豉 poczt (listem poleconym), zachowuj帷 kopi dla siebie. Urz璠nicy mog przyj嗆 z wizyt i sprawdzi, w jakich warunkach b璠zie trzymany pies. Potem otrzymujemy pisemn decyzj, od kt鏎ej mo瞠my si ewentualnie odwo豉. W tytule przelewu piszemy "zezwolenie na charty" (albo co takiego), a nie "rejestracja charta" (jak mog sugerowa niekt鏎zy urz璠nicy).

6. Hodowla

"Og鏊ne" zezwolenie powinno obejmowa te hodowl chart闚. Trzeba zg這si w Urz璠zie Skarbowym, je郵i posiadamy psa o statusie hodowlanym (co potwierdza piecz徠ka w rodowodzie) i wtedy pobierana jest op豉ta od ka盥ego takiego psa, ale nie ma to nic wsp鏊nego z zezwoleniem na charty.


7. W razie gdyby dany urz康 wymaga podawania dodatkowych danych:

Artyku z 2011:Czy znakowanie i rejestrowanie ps闚 jest legalne?

[...] Oznacza to, i ustawodawca ma 鈍iadomo嗆 konieczno軼i prowadzenia rejestr闚 wybranych zwierz徠, a jednocze郾ie nie wprowadzi obowi您ku lub mo磧iwo軼i prowadzenia przez jakiekolwiek organy administracji publicznej prowadzenia rejestru ps闚. Z tego faktu wynika, i rada gminy, ani 瘸den inny organ administracji, nie ma mo磧iwo軼i wprowadzania takich rejestr闚. Warto zwr鏂i uwag, i na utrzymywanie psa lub prowadzenie hodowli ps闚 rasy uznawanej za agresywn wymagane jest zezwolenie (wydawane przez organ wykonawczy gminy w drodze decyzji administracyjnej), ale ustawodawca nie wprowadzi obowi您ku oznakowania tych ps闚, ani nie wprowadzi r闚nie 瘸dnego rejestru tych ps闚 lub rejestru wydanych zezwole. Ponadto, na co zwraca造 r闚nie uwag s康y administracyjne, prowadzenie rejestru ps闚 oznacza konieczno嗆 ujawniania przez osoby rejestruj帷e posiadanie psa danych osobowych, do czego niezb璠ne jest wyra幡e upowa積ienie ustawowe, kt鏎ego brakuje w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czysto軼i i porz康ku w gminach.8. Co je郵i mieszkam za granic i przyje盥瘸m z chartem np. na wakacje?

Zezwolenie obowi您uje obywateli polskich lub tych obywateli zagranicznych, kt鏎zy przebywaj w Polsce na sta貫 bez zmiany obywatelstwa, ale s tutaj zameldowani. W przypadku posiadania polskiego obywatelstwa przez w豉軼iciela charta (lub miesza鎍a charta) pochodz帷ego z zagranicy, bez adresu zameldowania na terenie Polski, w豉軼iciela obowi您uje wy陰cznie przestrzeganie polskiego prawa w zakresie takim samym, jak przestrzeganie przepis闚 ruchu drogowego. Czyli pies ma by na uwi瞛i zw豉szcza na obszarach teren闚 這wieckich, poniewa charty uwa瘸ne s za bro wobec dzikiej zwierzyny (tzw. bro bia豉). Jako 瞠 nie zawsze wiemy, czy jaki obszar jest terenem 這wieckim, trzeba po prostu pilnowa swojego psa przyje盥瘸j帷 z nim na wakacje do Polski. 

czwartek, 09 lutego 2017, najle-piej

Polecane wpisy