Kategorie: Wszystkie | Druthers | Felicytologia | Notatnik | Overmorrow | Wizja
RSS
czwartek, 09 lutego 2017
Zezwolenie na charta - przepisy i dokumenty

1. O wymogu posiadania zezwolenia na charta:

Art. 10. 1. Hodowanie lub utrzymywanie chart闚 rasowych lub ich miesza鎍闚 wymaga zezwolenia starosty w豉軼iwego ze wzgl璠u na miejsce prowadzenia ich hodowli lub utrzymywania, wydawanego na wniosek osoby zamierzaj帷ej prowadzi tak hodowl lub utrzymywa takiego psa.
2. Minister w豉軼iwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem w豉軼iwym do spraw 鈔odowiska, po zasi璕ni璚iu opinii Zwi您ku Kynologicznego w Polsce oraz Polskiego Zwi您ku υwieckiego, okre郵i, w drodze rozporz康zenia, warunki i spos鏏 hodowania i utrzymywania chart闚 rasowych oraz ich miesza鎍闚, bior帷 pod uwag konieczno嗆 zapewnienia bezpiecze雟twa ludzi oraz, w odpowiednim zakresie, bezpiecze雟twa zwierz徠.
3. W przypadku niespe軟ienia wymaga okre郵onych w przepisach wydanych na podstawie ust. 2 starosta odmawia wydania zezwolenia, o kt鏎ym mowa w ust. 1.
4. Przepis ust. 3 stosuje si odpowiednio do cofni璚ia zezwolenia, o kt鏎ym mowa w ust. 1.
5. Organem w豉軼iwym w sprawie cofni璚ia zezwolenia, o kt鏎ym mowa w ust. 1, jest starosta w豉軼iwy ze wzgl璠u na miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania chart闚 rasowych lub ich miesza鎍闚.
6. Zezwolenie, o kt鏎ym mowa w ust. 1, wygasa w razie zmiany miejsca prowadzenia hodowli lub utrzymywania chart闚 rasowych lub ich miesza鎍闚.
7. Rozstrzygni璚ia w sprawie wydania zezwolenia oraz cofni璚ia zezwolenia, o kt鏎ym mowa w ust. 1, s podejmowane w formie decyzji administracyjnej.

(...)
Art. 52.Kto:
1) wytwarza, przechowuje lub wprowadza do obrotu narz璠zia i urz康zenia okre郵one w art. 53 pkt 5, a s逝膨ce z przeznaczenia do k逝sownictwa,
2) wchodzi w posiadanie bezprawnie pozyskanej tuszy lub trofe闚 zwierz徠 這wnych,
3) bez wymaganego zezwolenia wprowadza do obrotu zwierzyn 篡w lub mi瘰o zwierzyny ubitej,
4) hoduje lub utrzymuje bez zezwolenia charty rasowe lub ich miesza鎍e,
5) sprawuj帷 zarz康 z ramienia dzier瘸wcy, a w obwodach niewydzier瘸wionych z ramienia zarz康cy, zezwala na polowanie osobie nieuprawnionej do wykonywania polowania lub na przekroczenie zatwierdzonego w planie 這wieckim pozyskania zwierzyny
- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno軼i albo pozbawienia wolno軼i do roku.2. O warunkach utrzymania dla charta:

Dz.U.2010.135.909
ROZPORZ.ZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 5 lipca 2010 r.
w sprawie warunk闚 i sposobu hodowania i utrzymywania chart闚 rasowych oraz ich miesza鎍闚
(Dz. U. z dnia 26 lipca 2010 r.)
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 pa寮ziernika 1995 r. - Prawo 這wieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z p騧n. zm.2)) zarz康za si, co nast瘼uje:
1.Chartom rasowym oraz ich miesza鎍om zapewnia si:
1) codzienne korzystanie z ruchu odpowiedniego do wieku i stanu fizjologicznego;
2) mo磧iwo嗆 schronienia przed zimnem, upa豉mi i opadami atmosferycznymi;
3) karm odpowiedni do masy cia豉, wieku i stanu fizjologicznego;
4) sta造 dost瘼 do wody;
5) opiek lekarsko-weterynaryjn.
2. 1.Charty rasowe oraz ich miesza鎍e hoduje si i utrzymuje bez uwi瞛i:
1) w obszarze ogrodzonym;
2) w pomieszczeniach.
2.Chartom rasowym oraz ich miesza鎍om zapewnia si w pomieszczeniach dost瘼 do 鈍iat豉 naturalnego.
3.Pomieszczenia oraz obszar ogrodzony dla chart闚 rasowych oraz ich miesza鎍闚 odpowiednio zamyka si lub grodzi w spos鏏 uniemo磧iwiaj帷y wydostanie si zwierz徠.
4.Rozporz康zenie wchodzi w 篡cie po up造wie 14 dni od dnia og這szenia.
______
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia貫m administracji rz康owej - rolnictwo, na podstawie 1 ust. 2 pkt 1 rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczeg馧owego zakresu dzia豉nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta造 og這szone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 223, poz. 1777.


3. Wz鏎 wniosku o zezwolenie (na podstawie wniosku Ma貪orzaty D.):

...................................................................... Miasto dnia ..................................
/ Nazwisko i imi /
Pesel : .................................................
Dow. Osob. nr.....................................
ul..........................................................
...........-................ Miasto
tel. kontaktowy ..........................


Prezydent Miasta

Prosz o wydanie zezwolenia na utrzymywanie chart闚 lub miesza鎍闚 chart闚 zgodnie z ustaw z dnia 13 pa寮ziernika 1995r. Prawo υwieckie (Dz.U. z 2005r. Nr 127 poz. 1066 z p騧n. Zm.) oraz Rozporz康zeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie warunk闚 i sposobu hodowania i utrzymywania chart闚 rasowych oraz ich miesza鎍闚 (Dz.U. z 2010r. Nr 135 poz.999).

Uzasadnienie

Obecnie posiadane przeze mnie psy oraz te, kt鏎e ewentualnie b璠 ze mn mieszka, nie by造 i nie b璠 wykorzystywane do polowa, a tym bardziej do k逝sownictwa, nie stanowi zagro瞠nia dla bezpiecze雟twa bytowania ludzi ani zwierz徠 這wnych. Miejsce i warunki ich utrzymywania wykluczaj mo磧iwo嗆 niekontrolowanego opuszczenia miejsca ich sta貫go pobytu, zosta造 im stworzone warunki bezpiecznego bytowania w moim domu. Znane mi s przepisy ustawy Prawo υwieckie i zobowi您uj si do ich przestrzegania.
Jak wynika z tre軼i art. 10 ustawy Prawo υwieckie, zezwolenie na utrzymywanie lub hodowl charta lub jego miesza鎍a wydaje si na wniosek osoby zamierzaj帷ej prowadzi tak dzia豉lno嗆. Przepis ten nie ustanawia przy tym wymogu wydawania zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie konkretnego psa rasy chart lub jego miesza鎍a, czyli procedura dotycz帷a wydania zezwolenia na posiadanie charta/miesza鎍a charta nie jest zwi您ana z konkretnym psem.

O鈍iadczenia :
1. O鈍iadczam , 瞠 pies nie b璠zie wykorzystywany do polowa.
2. O鈍iadczam, 瞠 zapewniam warunki utrzymywania psa, zgodnie z rozporz康zeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie warunk闚 i sposobu hodowania chart闚 rasowych oraz ich miesza鎍闚 (Dz.U. z 2010r. Nr 135 poz. 909).

Podpis
.............................4. Wyrok s康u w Kielcach (z kt鏎ego wynika 瞠 pozwolenie uzyskuje si przed nabyciem charta i 瞠 nie dotyczy ono konkretnego psa):

II SA/Ke 360/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-07-13

5. Jak z這篡 wniosek?


Wniosek sk豉damy w lokalnym Wydziale 字odowiska i Rolnictwa i za陰czamy dow鏚 op豉ty skarbowej. Zap豉ci mo積a przelewem, a wniosek wys豉 poczt (listem poleconym), zachowuj帷 kopi dla siebie. Urz璠nicy mog przyj嗆 z wizyt i sprawdzi, w jakich warunkach b璠zie trzymany pies. Potem otrzymujemy pisemn decyzj, od kt鏎ej mo瞠my si ewentualnie odwo豉. W tytule przelewu piszemy "zezwolenie na charty" (albo co takiego), a nie "rejestracja charta" (jak mog sugerowa niekt鏎zy urz璠nicy).

6. Hodowla

"Og鏊ne" zezwolenie powinno obejmowa te hodowl chart闚. Trzeba zg這si w Urz璠zie Skarbowym, je郵i posiadamy psa o statusie hodowlanym (co potwierdza piecz徠ka w rodowodzie) i wtedy pobierana jest op豉ta od ka盥ego takiego psa, ale nie ma to nic wsp鏊nego z zezwoleniem na charty.


7. W razie gdyby dany urz康 wymaga podawania dodatkowych danych:

Artyku z 2011:Czy znakowanie i rejestrowanie ps闚 jest legalne?

[...] Oznacza to, i ustawodawca ma 鈍iadomo嗆 konieczno軼i prowadzenia rejestr闚 wybranych zwierz徠, a jednocze郾ie nie wprowadzi obowi您ku lub mo磧iwo軼i prowadzenia przez jakiekolwiek organy administracji publicznej prowadzenia rejestru ps闚. Z tego faktu wynika, i rada gminy, ani 瘸den inny organ administracji, nie ma mo磧iwo軼i wprowadzania takich rejestr闚. Warto zwr鏂i uwag, i na utrzymywanie psa lub prowadzenie hodowli ps闚 rasy uznawanej za agresywn wymagane jest zezwolenie (wydawane przez organ wykonawczy gminy w drodze decyzji administracyjnej), ale ustawodawca nie wprowadzi obowi您ku oznakowania tych ps闚, ani nie wprowadzi r闚nie 瘸dnego rejestru tych ps闚 lub rejestru wydanych zezwole. Ponadto, na co zwraca造 r闚nie uwag s康y administracyjne, prowadzenie rejestru ps闚 oznacza konieczno嗆 ujawniania przez osoby rejestruj帷e posiadanie psa danych osobowych, do czego niezb璠ne jest wyra幡e upowa積ienie ustawowe, kt鏎ego brakuje w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czysto軼i i porz康ku w gminach.8. Co je郵i mieszkam za granic i przyje盥瘸m z chartem np. na wakacje?

Zezwolenie obowi您uje obywateli polskich lub tych obywateli zagranicznych, kt鏎zy przebywaj w Polsce na sta貫 bez zmiany obywatelstwa, ale s tutaj zameldowani. W przypadku posiadania polskiego obywatelstwa przez w豉軼iciela charta (lub miesza鎍a charta) pochodz帷ego z zagranicy, bez adresu zameldowania na terenie Polski, w豉軼iciela obowi您uje wy陰cznie przestrzeganie polskiego prawa w zakresie takim samym, jak przestrzeganie przepis闚 ruchu drogowego. Czyli pies ma by na uwi瞛i zw豉szcza na obszarach teren闚 這wieckich, poniewa charty uwa瘸ne s za bro wobec dzikiej zwierzyny (tzw. bro bia豉). Jako 瞠 nie zawsze wiemy, czy jaki obszar jest terenem 這wieckim, trzeba po prostu pilnowa swojego psa przyje盥瘸j帷 z nim na wakacje do Polski. 

poniedzia貫k, 11 lipca 2016
Rasowy albo nic? A mo瞠 miesza鎍e te powinny mie rodowody

Opowie軼i o m康rym, zdrowym psie, kt鏎y by wiernym przyjacielem ca貫j rodziny przez wiele lat, powoli staj si r闚nie nierealne, jak d逝ga i mro幡a zima. Ale czy rzeczywi軼ie pozostaje nam tylko wyb鏎 mi璠zy rasowym psem z rodowodem, a adopcj psa o niewiadomym pochodzeniu? 

Uwa瘸m 瞠 w hodowli ps闚, tak jak i wielu innych zwierz徠, powinno by miejsce na 鈍iadome i celowe 陰czenie zwierz徠 r騜nych ras.

fasolki

Po陰czenie fasoli Pi瘯ny Ja Kar這wy i fasoli czarnej, fot. autorka.

Je郵i oboje rodzic闚 takiego miesza鎍a ma udokumentowane pochodzenie, to on r闚nie powinien otrzyma rodow鏚. W hodowli zwierz徠 i ro郵in 陰czenie osobnik闚 o r騜nych cechach nie jest niczym nowym ani niezwyk造m; przyk豉dowo, jedno z najpopularniejszych po陰cze w hodowli koni to czysta krew arabska z pe軟 krwi angielsk, co daje wszechstronnego konia sportowego. Przyk豉d - rodow鏚 ogiera Katon:

Katon xo

Katon, angloarab, 廝鏚這: All Breed Database.

Pony cross

Paulo, angloarab, w rodowodzie angloaraby, konie czystej krwi arabskiej i pe軟ej krwi angielskiej, 廝鏚這: All Breed Database.

Paulo, tarant

Paulo, jest przyk豉dem dalszego 陰czenia koni pochodz帷ych od r騜nych ras, 廝鏚這: All Breed Database.

Dlaczego co, co jest normaln praktyk w hodowli koni od wielu lat i nikogo specjalnie nie dziwi, w przypadku ps闚 rasowych okazuje si herezj, nieodpowiedzialno軼i i zaprzepaszczaniem ci篹kiej pracy pokole? By mo瞠 autorzy takich opinii nie pami皻aj, sk康 w og鏊e bior si rasy - a wi瘯szo嗆 z nich powstawa豉 w豉郾ie w wyniku krzy鄴wek r騜nych zwierz徠, a do uzyskania po膨danego typu.

Prekursorem dzisiejszej wiedzy o dziedziczeniu jest Grzegorz Mendel, kt鏎y, na podstawie 陰czenia r騜nych odmian grochu, odkry kilka praw; mi璠zy innymi o genach dominuj帷ych i recesywnych.

Dziedziczenie barwy wg Mendla

Dziedziczenie barwy kwiat闚 u grochu Pisum sativum: P – pokolenie rodzicielskie, F1 – pierwsze pokolenie potomne, F2 – drugie pokolenie potomne, F3 – trzecie pokolenie potomne, 廝鏚這: Wikimedia Commons.

Rezultaty bada przeprowadzonych przez Mendla pozwoli造 mu wykaza, 瞠 cechy s raczej kombinacj r騜nych gen闚 ni sta造m ich kompleksem. "Nale篡 promowa psy zdrowsze i o lepszym charakterze oraz zmniejsza wsp馧czynnik pokrewie雟twa." - pisze James O'Heare w swojej ksi捫ce "Zachowania agresywne u ps闚". Niestety, dla wielu hodowc闚 te kryteria s w najlepszym razie na drugim miejscu, podczas gdy na pierwszym s albo osi庵ni璚ia wystawowe, albo sportowe; kt鏎e cz瘰to prowadz do ekstremalnego rozwini璚ia cech niekoniecznie po膨danych w codziennym 篡ciu. By mo瞠 najpowa積iejsz"bol帷zk" rasowych ps闚 - bo prowadz帷 do najwi瘯szego cierpienia tych zwierz徠 (kt鏎e czasem zaczyna si w dniu urodzin) jest ekstremalne wyolbrzymianie cech ras, kt鏎e przez to staj si karykatur samych siebie. Pies z d逝窺z sier軼i zawsze b璠zie "豉dniejszy" od psa o skromniejszym futrze, mops czy buldog z kr鏒szym nosem b璠zie "lepszy" od takiego z d逝窺zym, i tak dalej... szeroko opisuje to zjawisko Jemima Harrison, na swoim popularnym blogu pt. Pedigree Dogs Exposed. Owczarki niemieckie, dogi niemieckie, bulteriery, cavalier king charles spaniel, to tylko kilka ras, kt鏎e najbardziej ucierpia造.

Jednym z najbardziej poruszaj帷ych rezultat闚 nieodpowiedzialnego hodowania w bliskim pokrewie雟twie jest ten film: My beloved doberman girl dies suddenly in front of me..  na kt鏎ym widzimy, jak suczka rasy doberman umiera na oczach swojej w豉軼icielki. Film wywo豉 reakcj Carol Beauchat, od lat pr鏏uj帷ej przekona hodowc闚, jak tragiczna w skutkach jest hodowla w bliskim pokrewie雟twie. Napisa豉:

"Testy DNA nie czyni nikogo "odpowiedzialnym" hodowc. [...] Hodowcy musz co z tym ZROBI. Hodowcy musz u鈍iadomi sobie, 瞠 dalsza hodowla ps闚 kt鏎e prawdopodobnie umr w wyniku chor鏏 dziedzicznych jest nieodpowiedzialna, nieetyczna i niehumanitarna. Tak w豉郾ie czuje przeci皻ny w豉軼iciel zwyk貫go psa. Tak ja czuj.

Doberman jakiego znamy dzi nie zosta stworzony przez kochaj帷ego psy Boga. To rasa stworzona przez cz這wieka, kt鏎y 陰czy troch tego i troch tamtego, a mia takie psy, jakie chcia. Rasa zosta豉 "uznana", ksi璕a rasy zamkni皻a, a pula gen闚 zacz窸a si od tej pory zmniejsza. Czy mo積a uratowa t ras przez program krzy穎wania ras? Kto wie, ale na pewno warto spr鏏owa i jest niewiele do stracenia. Ale czas ucieka.

Ilu z was przeczyta這 to i pomy郵a這 "ale hodowcy nigdy tego nie zrobi". Naprawd? Nawet "odpowiedzialni" hodowcy? Nawet "zachowawczy hodowcy"? Czy nie ma nikogo kto kocha t ras na tyle, by j uratowa?

Wr鵵cie do tego wideo i obejrzyjcie jeszcze raz, jak doberman pada martwy w 鈔odku zabawy. Gdzie s hodowcy - pe軟i po鈍i璚enia mi這郾icy doberman闚 - kt鏎zy co z tym zrobi? To nie moja rasa, ale to 豉mie mi serce." - Carol Beauchat, PhD,Are we watching the extinction of a breed? (or, Why are we focused on consequence instead of cause?), The Institute of Canine Biology

Mieszaniec wy興a fryzyjskiego i labradora.

Na zdj璚iu: mieszaniec wy興a fryzyjskiego, w 2013 uznanego za jedn z najrzadszych ras ps闚 na 鈍iecie, oraz labradora. Fot. Marijke De Belder, 廝鏚這: Wikimedia Commons.

Jednym z cel闚 takiego po陰czenia mo瞠 by w豉郾ie uratowanie gin帷ej rasy, w kt鏎ej dosz這 ju do depresji inbredowej i dalsza hodowla w obr瑿ie zamkni皻ej populacji sta豉 si niemo磧iwa. Innym - zredukowanie ekstremalnych cech, do kt鏎ych doprowadzi豉 selekcja hodowlana ze wzgl璠u na wygl康, tak by przywr鏂i psom mo磧iwo嗆 normalnego funkcjonowania. Znanym przyk豉dem jest mops - kt鏎y w roku 1915 by jeszcze ma造m, atletycznym pieskiem:

Mops, - W. E. Mason

Mops w roku 1915- W. E. Mason, zdj璚ie w domenie publicznej.

Mops dzi

Tak, niestety, wygl康a "wsp馧czesny" mops, w roku 2011 (廝鏚這: Wikimedia Commons).

Puggle (mops + beagle)

Puggle (mieszaniec mopsa i beagle; sam beagle r闚nie jest ras cierpi帷 z powodu r騜nych wad dziedzicznych, ale innych ni u mopsa). Fot. Darwin Bell, 廝鏚這: Wikimedia Commons.

U miesza鎍a mopsa i beagle wida cechy obu ras, ale s one mniej ekstremalnie ni u ka盥ej z nich. Jedn z ras, powsta造ch stosunkowo niedawno i wci捫 nieuznanych przez FCI (na szcz窷cie!) jest "d逝gow這sy whippet" (znany jako windsprite), kt鏎y prawdopodobnie pochodzi od po陰czenia g豉dkow這sego whippeta (rasy r闚nie powsta貫j z krzy鄴wek r騜nych ma造ch ps闚 m.in. z greyhoundem) oraz owczarka szetlandzkiego.

D逝gow這sy whippet (windsprite)

Pies rasy windsprite ("d逝gow這sy whippet"), fot. Anna Juchnowicz, zdj璚ie dost瘼ne r闚nie w Wikimedia Commons.

Rodowodami tych ps闚 zajmuje si odr瑿ne stowarzyszenie, kt鏎e dopuszcza r闚nie po陰czenia z whippetami, mi璠zy innymi w celu zachowania r騜norodno軼i genetycznej. W por闚naniu z whippetami, windsprite jest nieco mniej wra磧iwy na warunki atmosferyczne (obecno嗆 podszerstka zapewnia lepsz izolacj przed zimnem i upa貫m) a sk鏎a jest mniej nara穎na na uszkodzenia i zadrapania. Tak samo jak whippet, windsprite jest psem szybkim, lekkim, uwielbiaj帷ym towarzystwo ludzi i innych zwierz徠, a sier嗆 - chocia nieco d逝窺za i g瘰tsza - nie jest wcale bardziej wymagaj帷a, jako 瞠 nie jest przesadnie obfita i wystarczy jej zwyk豉 codzienna piel璕nacja.

Ale przecie miesza鎍a nikt nie b璠zie chcia, bo nie wiadomo, co z niego wyro郾ie...

Ka盥e zwierz dziedziczy cechy obojga rodzic闚. Po whippecie i border collie nie urodzi si dalmaty鎍zyk, a po陰czenie dobermana i owczarka niemieckiego nie sprawi, 瞠 w miocie znajd si ma貫 yorki. Rodzic闚 miotu trzeba dobiera rozs康nie, zawsze maj帷 na uwadze przede wszystkim dobrostan zwierz徠, oraz robi帷 wszystko 瞠by zwi瘯szy ich szanse na d逝gie, szcz窷liwe 篡cie pod opiek odpowiedzialnych ludzi.

Po co celowo hodowa miesza鎍e, skoro w schronisku ich pe軟o?

Hodowla to nie tylko dob鏎 rodzic闚, a przynajmniej nie powinno tak by. To tak瞠 opieka nad matk i jej potomstwem, socjalizacja, szczepienia i pomoc przysz造m w豉軼icielom w razie ewentualnych problem闚 wychowawczych. Je郵i kto spodziewa si, 瞠 zakupiony owczarek niemiecki z rodowodem b璠zie dok豉dn kopi kt鏎ego ze swoich rodzic闚, to jest w b喚dzie - hodowla to (na szcz窷cie) nie klonowanie.

Skoro to takie fajne, to mo瞠 ja te pokryj moj suczk rasy X pieskiem rasy Y?

Na 鈍iecie jest bardzo du穎 ps闚 i bardzo du穎 ludzi. Od roku 1500 naszej ery udokumentowano 784 przypadki wygini璚ia, w tym 79 ssak闚, 21 gad闚, 34 p豉z闚, 81 ryb, 359 bezkr璕owc闚 i 86 ro郵in. Wed逝g Vaclava Smila z University of Manitoba, w鈔鏚 wszystkich l康owych ssak闚 na naszej planecie, ludzie stanowi 30%, udomowione zwierz皻a tworz 67%, a dzikie ssaki zaledwie 3%. Psy towarzysz ludziom od zawsze i maj na nas bardzo dobry wp造w; u豉twiaj nam kontakty z innymi lud幟i, zmuszaj do aktywno軼i fizycznej, towarzysz w r騜nych pracach i sportach i po prostu w 篡ciu. Ale zanim powo豉sz na 鈍iat kolejne zwierz皻a, upewnij si 瞠 masz NAPRAWD dobry pow鏚 i 瞠 znajd one dobre domy. Nawet je郵i suczka zajdzie w ci捫 przypadkowo, zawsze mo積a dokona sterylizacji aborcyjnej.

Niezale積ie od celu i motywacji, jaka ostatecznie przekonuje nas do wej軼ia w posiadanie psa, albo do wyhodowania miotu, zawsze na pierwszym miejscu powinno by dobro zwierz璚ia. Ka盥y mo瞠 przyj望 pod sw鎩 dach tylko okre郵on ilo嗆 zwierz徠, tak aby 篡 z nimi w zgodzie i zapewni im to, czego potrzebuj. Kupno psa rasowego z hodowli, w kt鏎ej dobrostan zwierz徠 jest na pierwszym miejscu, to prawdziwa przyjemno嗆. Adopcja ze schroniska potrafi by wyzwaniem, ale daj帷ym ogromn satysfakcj. Ale je郵i pies danej rasy potrzebuje do normalnego funkcjonowania dodatkowych bada, zabieg闚 chirurgicznych, specjalnej karmy, a jeszcze przed urodzeniem wiadomo, 瞠 istnieje du瞠 ryzyko wyst徙ienia u niego chor鏏 dziedzicznych - to by mo瞠 warto zrezygnowa z "zalet" takiej rasy.

Co je郵i mimo wszystko chc mie psa jakiej konkretnej rasy?

Wybierz psa takiej rasy, 瞠by nie cierpia ju od urodzenia (Basset Hound, Bloodhound, Bulldog, Chow Chow, Owczarek Niemiecki, Mastiff, Mastiff Neapolita雟ki, Peki鎍zyk, Mops, Shar Pei, Bernardyn, Dogue de Bordeaux s obecnie na oficjalnej "czerwonej li軼ie" ras wysokiego ryzyka, sporz康zonej przez Kennel Club - co nie znaczy, 瞠 inne rasy nie cierpi na powa積e choroby, nadwra磧iwo嗆 lub spadek odporno軼i). Dowiedz si, jaki jest og鏊ny wsp馧czynnik pokrewie雟twa w ca貫j rasie i zapytaj hodowcy o wsp馧czynnik pokrewie雟twa (COI) do 10 pokole w danym miocie. Najlepiej, je郵i b璠zie ni窺zy ni 鈔ednia dla ca貫j rasy. Wiele internetowych baz rodowodowych wylicza go automatycznie. Je郵i cokolwiek budzi twoj w徠pliwo嗆, nie kupuj psa "z lito軼i" - takiego psa lepiej adoptowa.

Chc dopu軼i psa / suczk g堯wnie dla jego / jej dobra i przyjemno軼i.

To w豉軼iwie temat na osobn dyskusj, ale te cz瘰to jest powodem, dla kt鏎ego rodz si szczeni皻a (zazwyczaj nierasowe). Moim zdaniem to nie jest w豉軼iwa motywacja. Je郵i wiemy, 瞠 znajdziemy naszym szczeniakom domy, albo hodujemy je na w豉sne potrzeby, a rodzice s zdrowi na ciele i umy郵e, to 鈍ietnie. Ale je郵i chcemy psu "ul篡", albo 瞠by suczka pozna豉 uroki macierzy雟twa, to mo瞠my si przeliczy. Natura wcale tak nie dzia豉; to prawda, 瞠 zwierz皻a kopuluj nie tylko dla reprodukcji, ale i dla przyjemno軼i (zar闚no z osobnikami przeciwnej p販i, jak i w豉snej), ale wiele z nich nigdy nie doczeka si potomstwa. Nasze domowe zwierzaki mog by spe軟ione i szcz窷liwe bez tej dodatkowej atrakcji. Nie decydujmy si na hodowl, je郵i nasz zwierzak sprawia problemy behawioralne! Po pierwsze, niekt鏎e cechy charakteru bywaj dziedziczne. Po drugie, zwierz皻a hodowlane wcale nie s 豉godniejsze i 豉twiejsze we wsp馧pracy, ni inne - a bywa wr璚z odwrotnie. Czasami nauka wyciszania si, tzw. "psie zen", a tak瞠 kastracja czy sterylizacja mog by w takiej sytuacji znacznie lepszym rozwi您aniem.

Pozosta貫 廝鏚豉:

  1. Carol Beauchat, Are we watching the extinction of a breed? (or, Why are we focused on consequence instead of cause?)
  2. Carol Beauchat, PhD, The Institute of Canine Biology
  3. Jemima Harrison, Pedigree Dogs Exposed
  4. Dog Breed Health
  5. Dog crossbreed (Wikipedia)
  6. Outcrossing (Wikipedia)
  7. Aurai Sighthounds (silken windsprite)
  8. Noyal Team (hodowla miesza鎍闚 w oparciu o smooth collie)
  9. Praca badawcza z 2013 roku w kt鏎ej wykazano, 瞠 miesza鎍e 篡j 鈔ednio 1,2 roku d逝瞠j ni rasowe psy: Longevity and mortality of owned dogs in England O’Neill, D. G.; Church, D. B.; McGreevy, P. D.; Thomson, P. C.; Brodbelt, D. C.

Poni瞠j: Kiri, border collie x whippet, hod. Armagedogz.

1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 8